Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MIN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số nhỏ nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

MIN(number1, [number2], …)

Cú pháp hàm MIN có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, …    Number1 là tùy chọn, các số sau đó là tùy chọn. 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

Có thể bạn quan tâm đến:   6 tác dụng không ngờ từ cây hà thủ ô | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị lô-gic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.