SPECIES COMPOSITION OF ANGIOSPERMS IN THE “RU LINH”,
VINH LINH DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE.

SUMMARY
The results of our study showed that the primary forest “ru Lịnh”, Vinh Linh district, Quang Tri province had 250 species of angiosperms belonging to 184 genera, 74 families, 51 orders, 10 subclasses, and 2 classes. Among these species, there were 55 species not yet identified. These species presented 195 dicots (78%), 55 monocots (22%). Compared to the list of Ru Linh flora (2000), we added to this list 160 species and identified 90 species have been recorded. Besides, 1 genus: Richardia và 1 species: Richardia scabra L. were supplemented the list of Vietnamese flora.

Có thể bạn quan tâm đến:   Công dụng, cách dùng Cây Búng báng | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

Discover the world’s research

  • 20+ million members
  • 135+ million publications
  • 700k+ research projects

Join for free

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75B, Số 6, (2012), 225-236

TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 75B, Số 6, (2012), 225-236

THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HẠT KÍN Ở RÚ LỊNH,

HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận rừng nguyên sinh Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng trị có 250 loài thực vật hạt kín thuộc 184 chi, 74 họ, 51 bộ, 10 phân lớp và 2 lớp, trong

đó có 55 loài chưa xác định được. Lớp Hai lá mầm có 195 loài chiếm 78% và lớp Một lá mầm

gồm 55 loài chiếm 22%. So với danh lục hệ thực vật Lịnh được xác định trước đây (năm

Có thể bạn quan tâm đến:   Công dụng, cách dùng Vảy ốc | Trang thông tin dược liệu, cây thuốc vị thuốc Việt Nam

2000), chúng tôi bổ sung thêm 160 loài và giám định được 90 loài đã được ghi nhận, đồng thời

bổ sung cho danh lục hệ thực vật Việt Nam 1 chi: Richardia 1 loài: Richardia scabra L.

1. Đặt vấn đề

Lịnh là khu rừng nguyên sinh di…